top of page
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravující poskytování služeb na webu www.tuhan29.com

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

tyto podmínky se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem (dále jen jako „občanský zákoník“)

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tuhaň 29, s.r.o., se sídlem Krátká 2465, Praha 10, IČ: 04645154, právnická osoba zapsaná u Městského soudu v Praze sp.zn. C 251360 (dále jen “Dodavatel” či „Ubytovatel“) je poskytovatelem služeb prostřednictvím webu www.tuhan29.com, a to zejména poskytování pronájmu prostor, krátkodobého ubytování, organizací akcí na míru, zážitkových pobytů a dalších služeb specifikovaných na webových stránkách.

 

 1. Objednatelem je fyzická, či právnická osoba, poptávající některou ze služeb Dodavatele (dále jen „Objednatel“ nebo „Host“).

 

 1. Služby budou Objednateli poskytovány pouze na základě objednávky, a to buď písemné prostřednictvím objednávkového formuláře, telefonické nebo emailu. Dodavatel může v určitých případech požadovat uzavření písemné smlouvy.

 

 

 1. UBYTOVÁNÍ

 

 1. Dodavatel - ubytovatel pronajímá prostory rodinného domu za účelem pronájmu prostor a krátkodobého ubytování.  Ubytovací služby jsou poskytovány na základě smlouvy o ubytování dle § 2326 občanského zákoníku uzavřené akceptací objednávky Hosta Ubytovatelem. Ubytovatel poskytuje na základě smlouvy Hostu přechodné ubytování na ujednanou dobu.

 

 1. Potvrzením objednávky Hosta je uzavřena smlouva, která je pro Ubytovatele závazná.

 

 1. Ubytovatel je po potvrzení objednávky oprávněn vyžadovat uhrazení zálohové faktury na zálohu až do výše 50% z předpokládané ceny ubytování. Ubytovatel zašle zálohou fakturu na emailovou adresu uvedenou hostem v objednávce. Host je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a splatnosti a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není požadována v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku započetí ubytování.

 

 1. Neuhradí-li Host zálohu dle čl. 2.3 řádně a včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

 

 1. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy následovně:

 

14 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování……………………… 0% z výše uhrazené zálohy

13 a méně dní před plánovaným nástupem k ubytování…………………100% z výše uhrazené zálohy

 

 1. Host odesláním objednávky a přijetím těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se zahájením pobytu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. těchto obchodních podmínek, pokud termín zahájení pobytu předchází uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

 1. AKCE NA MÍRU

 

 1. Dodavatel na základě poptávky nabízí i ubytování včetně dalších doprovodných služeb dle požadavků objednatele.

 

 1. Na základě požadavků objednatele vytvoří Dodavatel individuální nabídku obsahující doprovodné služby včetně ubytování, cenový odhad a časové možnosti dodavatele (dále jen „akce na míru“).

 

 1. Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu zálohové faktury odpovídající až 100% ceny akce na míru. Teprve úhradou zálohové faktury je uzavřena smlouva o poskytování služeb.

 

 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy před uskutečněním akce na míru, a to i bez udání důvodu. Objednatel je povinen doručit dodavateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Dodavatel je v takovém případě oprávněn účtovat objednateli storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy následovně:

 

14 a více dní před plánovanou akcí na míru………………………………….. 0% z výše uhrazené zálohy

13 a méně dní před plánovanou akcí na míru……………………………..100% z výše uhrazené zálohy

 

 1. Objednatel odsouhlasením cenové nabídky a přijetím těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se zahájením akce na míru před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. těchto obchodních podmínek, pokud termín zahájení akce na míru předchází uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

 1. ZÁŽITKOVÉ POBYTY

 

 1. Dodavatel je pořadatelem zážitkových pobytů. Aktuálně nabízené zážitkové pobyty jsou prezentovány vždy na webových stránkách dodavatele.

 

 1. Zážitkový pobyt bude Objednateli poskytován pouze na základě objednávky. Objednávku musí Dodavatel písemně akceptovat, teprve poté je pro Dodavatele závazná. Současně s akceptací objednávky je zaslán Objednateli i celkový přehled programu zážitkového pobytu. Za písemné akceptování je považováno i akceptování formou e-mailu. Akceptováním objednávky ze strany Dodavatele je mezi stranami uzavřena smlouva.

 

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit zážitkový pobyt příp. jej přesunout na jiný termín v případě, pokud:

 

 • nedojde k naplnění minimálního počtu účastníků,

 • z vážných důvodů na straně Dodavatele,

 • je Objednatel v prodlení s úhradou ceny za zážitkový pobyt.

 

 1. Objednatel odesláním objednávky a přijetím těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se zahájením zážitkového pobytu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. těchto obchodních podmínek, pokud termín zahájení zážitkového pobytu předchází uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

 1. Dodavatel zveřejní cenu zážitkového pobytu v rámci jeho nabídky, tato cena je pro Dodavatele závazná. Pokud by v objednávce Objednatel požadoval v rámci zážitkového pobytu změny oproti nabízenému programu, tak Dodavatel sdělí Objednateli novou cenu po obdržení objednávky, pokud s navrhovanou změnou souhlasí. Akceptací nové ceny Objednatelem je uzavřena smlouva.

 

 1. Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu zálohové faktury odpovídající až 100% ceny zážitkového pobytu.

 

 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy před uskutečněním zážitkového pobytu, a to i bez udání důvodu. Objednatel je povinen doručit dodavateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Dodavatel je v takovém případě oprávněn účtovat objednateli storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy následovně:

 

14 a více dní před plánovanou akcí na míru………………………………….. 0% z výše uhrazené zálohy

13 a méně dní před plánovanou akcí na míru……………………………..100% z výše uhrazené zálohy

 

 

 1. REKLAMACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1.  V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Dodavatele má Objednatel právo požadovat v rámci reklamačního řízení přiměřenou slevu nebo nápravu vadného poskytnutí služeb. Přiměřenou slevu není Objednatel oprávněn požadovat, pokud byl o této vadě informován již před poskytnutím služby nebo v případě, že Objednatel vadu služby sám způsobil, například tím, že sdělil Dodavateli chybné informace nebo neposkytnul nutnou součinnost k odstranění závadného stavu.

 

 1. Objednatel je povinen reklamaci uplatnit písemně na adresu sídla Dodavatele nebo kontaktní e-mail Dodavatele info@tuhan29.com. V případě akutních problémů je Objednatel povinen o tomto informovat Dodavatele bez prodlení na tel. 737 222 402. Reklamace musí být uplatněna do 7 dnů ode dne, kdy Objednatel vadu zjistil, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby.

 

 1. Objednatel, pokud je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření. Toto právo Objednatel nemá pokud, došlo k zahájení pobytu před uplynutím této lhůty po předchozím výslovném souhlasu Objednatele.

 

 1. UBYTOVACÍ ŘÁD

 

 1. Není-li stanoveno jinak, ubytování hostů probíhá v době od 16.hod do 19.hod. dne nástupu k ubytování.

 

 1. V případě, že se host nedostaví k ubytování do 19.00 hodin v den sjednaného nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100% z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, nejméně 1 den před nástupem, telefonicky nebo písemně upozorní.

 

 1. Host je povinen předložit ubytovateli svůj občanský průkaz, příp. cestovní pas nebo jiný doklad své totožnosti, podle něhož ubytovatel ověří totožnost hosta. Správnost svých údajů a dobu pobytu stvrdí host svým podpisem v ubytovací knize ubytovatele.

 

 1. Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, zážitkový pobyt nebo akci na míru, tj. sjednanou cenu za poskytované služby poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2.3., čl. 3.3 nebo 4.6  obchodních podmínek. Po zaplacení doplatku ceny vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého ceny za služby.

 

 1. Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 2000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. ponížená o případnou náhradu škody způsobenou hostem.

 

 1. Host se zavazuje oznámit přesný počet ubytovaných osob při přihlášení k ubytování. Host ručí za to, že počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených.

 

 1. Doba ubytování je dohodnuta v rámci uzavření smlouvy. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.

 

 1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení a využívat služby s ubytováním spojené, pokud je ubytovatel nabízí.

 

 1. Při nástupu do ubytování může host po vzájemné domluvě obdržet klíče o pokoje i od vchodových dveří do ubytovacího zařízení. Host se zavazuje, že klíče nepředá třetí osobě, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování. Host je povinen uhradit veškerou škodu v souvislosti se ztrátou, zničením, poškozením jakož i zpřístupněním klíčů.

 

 1. Host je povinen zejména:

 

 • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách, které jsou hostovi zpřístupněny,

 • chránit vybavení a zařízení v prostorech ubytovatele před poškozením a užívat ho pouze k určenému účelu,

 • bezoodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované způsobily,

 • dodržovat v době 22.00 – 7.00 noční klid a nerušit třetí osoby nadměrným hlukem,

 • při jakémkoliv opuštění pokoje zkontrolovat, že jsou uzavřeny vodovodní kohoutky, zhasnuta světla a řádně uzavřena okna.

 

 1. Host není oprávněn:

 • provádět změny v prostorách určených k ubytování (zejm. stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.),

 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování,

 • používat v prostorách určených k ubytování jakékoliv jiné elektrické spotřebiče než které jsou v prostorách umístěny vyjma zařízení určených pro osobní hygienu a práci,

 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě,

 • vodit do areálu a prostor k ubytování jakákoliv zvířata vyjma zvířat povolených ubytovatele,

 • kouřit, vyjma prostor vyhrazených ke kouření, která jsou viditelně označena,

 • používat otevřený oheň.

 

 1. Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech se řídí ust. § 2946 a násl. občanského zákoníku a je omezena na 100 násobek ceny ubytování za jeden den.

 

 1. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště, tedy ubytovatel neodpovídá za škodu způsobenou na dopravních prostředích a věcech v nich ponechaných.

 

 1. Host je povinen opustit prostory určené ubytování nejpozději do 10.hod v den, kdy mu končí sjednané ubytování.

 

 1. ZPŮSOB ÚHRADY SLUŽEB

 

 1.  Cenu služeb může objednatel uhradit následujícím způsobem:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Tuhaň 29, Stružinec, 512 51,

 • bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 325542035/0300, vedený u společnosti ČSOB,

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Stripe,

 • bezhotovostně platební kartou.

 

 1. Služby jsou uhrazeny v případě bezhotovostní platby připsáním požadované částky na účet Dodavatele.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.

 

 1. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn zpracovávat pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), (dále společně jako „osobní údaje“).

 

 1. Objednatel má právo před odesláním objednávky Dodavateli výslovně stanovit, že souhlasí se zpracováním osobních údajů Objednatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli, a to jednoznačným „zaškrtnutím“ příslušného políčka, které bude mít Objednatel k dispozici. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.

 

 1. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. Zpracováním osobních údajů Objednatele může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob poskytující dopravu zboží nebudou osobní údaje Dodavatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám.

 

 1. Osobní údaje budou pro účely realizace smlouvy uchovávány po nezbytnou dobu. Osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli budou zpracovávány po dobu 4 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 

 1. V případě že by se Objednatel domníval, že Dodavatel nebo zpracovatel (bod 7.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Dodavatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby Dodavatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 1. Objednatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dále právo:

  • na přístup k osobním údajům (Objednatel má právo získat od Dodavatele informace o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem),

  • na opravu či doplnění osobních údajů,

  • na výmaz osobních údajů (požádá-li o to Objednatel a jsou-li splněny všechny další podmínky, zejména není-li Dodavatel oprávněn či povinen osobní údaje objednatele zpracovávat),

  • na omezení zpracování osobních údajů,

  • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zakládá-li se zpracování právě na souhlasu uděleném Objednatelem,

  • na vznesení námitky (Objednatel může kdykoliv vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Dodavatele či třetí osoby),

  • na přenositelnost osobních údajů (Objednatel je oprávněn získat od Dodavatele osobní údaje, které jí poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu),

  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (bude-li Objednatel nespokojen se zpracováním osobních údajů Dodavatelem, může podat stížnost buď přímo Objednateli).

 

 1. Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Objednatel bude mít před odesláním objednávky možnost rozhodnout, v jakém rozsahu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě že je objednávky na webové stránce možné provést a závazky Dodavatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, je k ukládání cookies vždy nutný výslovný souhlas Objednatele, který bude možné provést „zaškrtnutím“ příslušných políček před odesláním objednávky, popř. úpravou nastavení.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatel má právo tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit nebo doplnit. O změně obchodních podmínek bude Dodavatel Objednatele informovat pouze v případě, že Dodavatel na základě smlouvy Objednateli poskytuje služby pravidelně a opakovaně. Informace o změně zašle Dodavatel na e-mailovou adresu Objednatele nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud Dodavatel od Objednatele do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené smlouvy na pravidelné a opakované poskytování služeb, stávají se nové podmínky součástí smlouvy a uplatní se na další poskytování následující po účinnosti změny. Výpovědní doba činí 2 měsíce.

  4. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré údaje a informace týkající se druhé smluvní strany, které se dozvědí nebo jsou jim zpřístupněny v rámci vzájemné spolupráce (dále Důvěrné informace). Smluvní strany se zavazují, že nevyužijí tyto důvěrné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby jiným způsobem než v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti ukládané právními předpisy nebo orgány veřejné moci nebo v případě, kdy jsou tyto důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany nezbytné.

  5. Objednatel souhlasí s tím, že Dodavatel využívá statistická data, která se týkají jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohou být Dodavatelem využívána za účelem dalšího anonymního zpracování.

  6. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Dodavatelem. V případě, že dojde k rozporu mezi obsahem smlouvy, popřípadě potvrzené objednávky a těmito Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva nebo potvrzená objednávka.

  7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2023.    

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:           1.1.      Tuhaň 29, s.r.o., se sídlem Krátká 2465, Praha 10, IČ: 04645154

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) dle § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. §1818 zákona č. 89/2012 Sb. od smlouvy o poskytování digitálního produktu (*):

 

datum uzavření smlouvy/učinění objednávky(*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Emailová adresa:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

Datum (*):

 

 

 

 

 

 

 

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro reklamaci

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete uplatnit práva z vadného plnění):

 

 

Uplatnění vad poskytovaných služeb

 

Adresát:           Tuhaň 29, s.r.o., se sídlem Krátká 2465, Praha 10, IČ: 04645154

 

datum uzavření smlouvy:

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Emailová adresa:

 

 

služby, které jsou reklamován:

 

 

Popis vad:

 

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a uvedení mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum:                                                                                                                

bottom of page